کارفرمای گرامی، شما می توانید درخواست جذب اپراتور مورد نیاز خود را در فرم زیر تکمیل نمایید.

درخواست اپراتور

تخصص مورد نیاز(ضروری)