محققان ایرانی راهی برای افزایش عمر آسفالت کشف کردند

گروهی از پژوهشگران همراه دو محقق ایرانی طی پژوهشی جدید نشان دادند با استفاده از نانوذرات سیلیکای پیروژنیک می توان عملکرد مخلوط آسفالت گرم را ارتقا داد تا در جاده عمر طولانی‌تری داشته باشد.